Случайное фото
ТНУ
Случайное видео

Общие положения Устава ТНУ

 

Скачать полную версию Устава Таврического национального университета им. В.И.Вернадского
Утвержденно решением конференции трудового коллектива Таврического национального университета им. В.И.Вернадского 12 июня 2003 г.

Загальні положення:
1. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (далі – Університет) відповідно до Указу Президента України від 22 жовтня 2001 року № 1002 “Питання Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського” є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом, основними завданнями якого є:
- підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, промисловості, освіти, науки та культури;
- участь у науковому обґрунтуванні та прогнозуванні розвитку соціально-економічної сфери Автономної Республіки Крим.
Адреса Університету: 95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4. Телефон 23 – 22 – 80, факс 23 –23 – 10.
Таврійський університет засновано 14 жовтня 1918 року. У 1925 – 1972 рр. його правонаступником був Кримський педагогічний інститут ім. М.В. Фрунзе, який постановою Ради Міністрів СРСР від 18 лютого 1973 р. № 129 і постановою Ради Міністрів Української РСР від 07 березня 1972 р. було перетворено в Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе.
Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1073 Сімферопольський державний університет перейменовано в Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.
Університет – багатопрофільний національний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.
Освітня діяльність здійснюється на підставі ліцензії і сертифікатів про акредитацію, які видаються у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Університет є юридичною особою і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом, має відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, рахунки в іноземній валюті, може набувати майнові та особисті немайнові права і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Університет має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи та власну символіку

2. Університет проводить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, а також цього Статуту.

3. В практичній роботі Університет керується концепцією своєї діяльності, затвердженої Вченою радою Університету, в якій визначені основні завдання його розвитку
В концепції визначається головна мета Університету – створити умови для розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, формування особистості і професіонала-патріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у XXI столітті.
Вся освітня університетська система повинна модернізуватися з урахуванням принципів: гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності.
Передбачається модернізація змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих і університетських стандартів освіти, розробка нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.
Університет всебічно розвиватиме інформаційні комп’ютерні технології у навчальній та науковій роботі, широко використовуватиме ресурси Інтернету.
Забезпечується поступове входження у світовий освітянський простір.
Відповідно до ринку освітніх послуг планується відкриття нових перспективних спеціальностей і спеціалізацій, розвиток заочної та дистанційної форми навчання.
Планується переоснащування матеріально-технічної бази фізичного, хімічного, біологічного, математичного факультету, розширення Центру комп’ютерних технологій, модернізація бібліотеки.
Передбачається якісне зростання професорсько-викладацького складу, його педагогічної майстерності, ефективності методичної і наукової роботи, вміння користуватись сучасними комп’ютерними технологіями, володіти українського та іноземними мовами. Буде створено сучасне видавництво університету.
Забезпечується подальший розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень, підвищення їх ефективності, планується відкриття нових спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Університет розвиває співробітництво із провідними вищими навчальними закладами України, та іноземних держав. Міжнародні зв’язки сприяють розвитку науково-педагогічного потенціалу Університету, наближення до світових стандартів вищої освіти, обміну досвідом у навчальній та науковій роботі.
Університет виконує роль провідного регіонального центру освіти, науки і культури Криму, сприяє його стійкому розвитку, готує висококваліфікованих фахівців для народного господарства, освіти, науки і культури.
В концепції визначаються завдання виховання студентської молоді в дусі українського патріотизму, поваги до національних, історичних, культурних цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки до свідомого життя в дусі злагоди між усіма народами.

Головними завданнями Університету є:
1) здійснення освітньої діяльності певного напрямку, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо – кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
2) перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних сферах суспільного виробництва;
3) підготовка та атестація науково – педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
4) здіснення наукової і науково-технічної, творчої діяльності, участь у науковому обґрунтуванні та прогнозуванні розвитку соціально–економічної сфери України та Автономної Республіки Крим;
5) забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
6) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
7) забезпечення культурного і духовного розвитку особистості , виховання осіб, що навчаються в університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
8) підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

4. Автономія та самоврядування Університету реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:
1) самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;
2) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
3) надавати додаткові освітні послуги;
4) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;
5) створювати у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, наукові-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
6) здійснювати видавничу діяльність;
7) на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
8) брати участь у роботі міжнародних організацій;
9) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
10) звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
11) користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;
12) мати державне фінансування за індивідуальними нормативами за окремою бюджетною програмою Міністерства освіти і науки України.
13) в установленому порядку приймати рішення про підготовку фахівців відповідних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів ступенево або неперервно, залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

5. Для виконання своїх завдань Університет має право:
1) в установленому Кабінетом Міністрів України порядку приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств установ, організацій, структурних підрозділів Університету;
2) укладати відповідно до законодавства угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань;
3) вступати до асоціацій, спілок та інших об’єднань громадян (в тому числі міжнародних) з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців, ефективності наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, координації та кооперації діяльності, захисту своїх прав та інтересів;
4) користуватися виділеними Університету земельними ділянками згідно з законодавством;
5) здавати в оренду будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, інвентар, прилади та обладнання на умовах, передбачених законодавством;
6) отримувати кошти та матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, організацій, громадян і благодійних фондів;
7) визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників Університету;
8) проводити медичну практику;
9) укладати із профспілковою організацією колективний договір після схвалення його на конференції трудового колективу;
10) в установленому порядку приймати рішення про присвоєння вчених звань доцента і професора, а також почесних звань працівникам Університету.

6. Університет здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців за денною, вечірньою, заочною (дистанційною), екстернатною формами навчання. Прийом на навчання студентів, аспірантів та докторантів проводиться на конкурсній основі.

7. Університет здійснює навчання громадян інших країн відповідно до міжнародних договорів, а також за окремими контрактами з юридичними та фізичними особами.

8. Діяльність політичних партій, релігійних об’єднань та рухів в Університеті забороняється. Участь науково – педагогічних та інших працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету у діяльності політичних партій, релігійних об’єднань та рухів за межами Університету або відмова від такої участі не може бути підставою для будь–якого обмеження їх прав як учасників навчально-виховного процесу.

9. Освітня та наукова діяльність в Університеті здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови.

10. Університет користується пільгами, встановленими законодавством для національних вищих навчальних закладів.

11. Втручання органів державної влади в навчальну, наукову, господарську та іншу діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством.


12. День Університету є загальноуніверситетським святом, що відзначається всіма факультетами, інститутами та іншими структурними підрозділами щорічно 14 жовтня.