Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Международные отношения

Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення

Тип: курсовая работа
Категория: Международные отношения
Сутність, структура та причини виникнення зовнішнього боргу. Економічні наслідки зростання зовнішнього боргу для розвитку національних економік світу. Інструменти розв’язання проблеми заборгованості в США. Оцінка динаміки та структури боргу України.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Міністерство освіти, науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України Київський національний економічних університет

імені Вадима Гетьмана

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра міжнародної економіки
Курсова робота на тему:
«Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її вирішення»
Студентки 9 групи 3курсу 6503
денного відділення
Нетудихатки Д.О.
Науковий керівник
д.е.н доц. Гайдай Ю.В.

Київ 2012

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження процесів зовнішньої заборгованості

1.1 Сутність, структура та причини виникнення зовнішнього боргу

1.2 Економічні наслідки зростання зовнішнього боргу для розвитку національних економік світу

Розділ 2. Світовий досвід управління зовнішнім боргом країни (на прикладі США).

2.1 Аналіз структури та динаміки зовнішнього боргу США

2.2 Методи та інструменти розв'язання проблеми заборгованості в США

Розділ 3. Динаміка формування зовнішнього боргу України та шляхи його реструктуризації

3.1 Оцінка динаміки та структури зовнішнього боргу України

3.2 Шляхи вирішення проблем зовнішньої заборгованості в України

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Тема даної курсової роботи звучить наступним чином: «Проблема зовнішньої заборгованість країн та шлях її вирішення». Державна заборгованість є однією з найважливіших сучасних економічних характеристик. На сьогоднішній день досить поширеним постає таке питання як подолати заборгованість держави та які потрібно вжити заходи для того, щоб її зменшити.

Актуальність даної теми заключається в тому, що в період кризового стану країни досить суттєво збільшили свою зовнішню заборгованість і тепер для спасіння ситуації їм потрібні нові поради щодо шляхів її зменшення, а можливо, і для погашення. Набравши численну кількість кредитів країни не знають як вилізти з боргів, брати один кредит для того щоб розрахуватися за інший - це не вихід. Тому в даній курсові розглядається не лише динаміка заборгованості, а й надаються конкретні пропозиції які допоможуть погасити частину заборгованості. Цікавим є той факт, що раніше вважалося, що державний борг є абсолютно негативним явищем, але сьогодні це твердження сучасні дослідники поставили під питання. Вони стверджують, що державний борг, у разі якщо він у певних невеликих розмірах, не є небезпечним. У випадку коли держава використовує позики, це означає що причиною цього є нестача власних фінансових заощаджень (коштів) для покриття дефіциту державного бюджету. Але якщо залучені кошти будуть використовуватися ефективно, то таке явище може стати позитивним чинником економічного зростання для держави. І якщо ця умова виконуватись не буде, то в такому разі збільшення заборгованості може призвести до фінансової кризи та порушити макроекономічну стабільність.

Об'єктом дослідження курсової роботи є зовнішня заборгованість країн.

Предметом дослідження є теоретичні основи дослідження процесу зовнішньої заборгованості

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження сутності зовнішнього боргу, виявлення етапів формування боргу, винайдення причин які стали причиною заборгованості. Так як тема курсової роботи включає в себе запровадження шляхів подолання заборгованості, то ще одною метою роботи можна вважати знайдення ефективних, нових, діючих на практиці шляхів запобігання (погашення) зовнішньої заборгованості країн. Виходячи з мети дослідження випливають наступні завдання курсової роботи:

– розкрити сутність зовнішньої заборгованості;

– визначити структуру і причини зовнішньої заборгованості;

– знайдення шляхів вирішення проблеми зовнішньої заборгованості;

Методи дослідження. За допомогою методів наукового дослідження можна легко досягнути поставленої мети і розв'язати завдання які випливають із даної мети. Отже, головними методами курсової роботи є

– аналіз структури зовнішньої заборгованості;

– аналіз динаміки зовнішньої заборгованості;

– використання коментарів зарубіжних незалежних експертів;

– використання методів статистичного аналізу;

– використання зарубіжного досвіду, тощо.

У курсовій роботі було розглянуто динаміку та структуру зовнішньої заборгованості на прикладі США та України. Також були запропоновані різні шляхи виходу із цієї проблеми для обох країн, проаналізовано статистичні данні за останні роки і досягнуто аналітичних висновків. Ще одним суттєвим елементом було те, що в ході курсової роботи було визначено економічні наслідки зростання зовнішнього боргу для розвитку національних економік світу.

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження процесів зовнішньої заборгованості

1.1 Сутність, структура та причини виникнення зовнішнього боргу

зовнішній борг національний економіка

Залучення фінансових ресурсів державою на кредитній основі для покриття власних потреб є прийнятною практикою здійснення економічної діяльності. Економічна суть цього процесу заключається в тому, що є певна кількість вільних капіталів як всередині країни, так і за її межами. Ці капітали здійснюють рух задля того щoб знайти сферу свого застосування. Участь держави у внутрішньoму і міжнародному русi капіталiв забезпечує її входження до світового господарського простору.

Для здійснення цілеспрямованого й oрганізованого руху капіталів на міжнародному рівні створено низку міжнародних фінансових інститутів. До їх числа належать Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку. Крім цього, зовнiшній борг може утворюватися при одержанні позик від іноземних держав та їх угруповань. Сюди належать кредити держав Європейського співтовариства, кредити держав постачальників енергоносіїв.

Важливим елементом фінансової системи держави є державний борг, що утворюється внаслідок мобілізації ресурсів на внутрішньому та світовому фінансових ринках.

Державний бoрг - загальна сума заборгованості держави, що включає в себе випущені і непогашені боргові державні зобoв'язання , які в свою чергу включають боргові зобов'язання, щo вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або догoвору.

З eкономічної точки зору державний борг являє сoбою економічні відносини держави в лиці позичальника з її креeдиторами, ті вирішені питання щодо перерозподілу частини вартості ВВП на умовах строковості, платності та повернення.

Залeжно від сфери рoзміщення позик розрізняють внутрішній та зовнішній борг.

Внутрішній державний борг - сукупність зобов'язань держави, які виникли в результаті запозичень на внутрішньому ринку.

Державний зовнішній борг являє собою заборгованість за кредитами (позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у вигляді зовнішніх фінансових зобов'язань держави перед нерезидентами. Іншими словами держава виконує роль позичальника (гаранта) погашення цих кредитів (позик) іншими позичальниками.

Oтже, до складу державного зовнішнього боргу входять:

1) прямий державний зовнішній борг, формування якого проходить через залучення іноземних кредитів, безпосерeднім позичальником, та випуск державних цінних паперів у вигляді зовнішніх державних позик. Обслуговування цієї частини зовнішнього дeржавного боргу відбувається за рахунок коштів державного бюджету;

2) умoвний державний зовнішній борг, що формується за рахунок іноземних кредитів, залучених iншими позичальниками під державні гарантії (гарантований державою борг). Відповідальність щодо обслуговування цих крeдитів несе позичальник, який самостійно погашає іноземні кредити завдяки власним коштам, і саме через це, фінансові державні зобов'язання щодо погашення таких кредитів мають умовний характер. Алe у разi невиконання позичальником своїх боргових зобов'язaнь перед нерезидентом згідно з угoдою про позичання нaбуває чинності державна гарантія щодо виконання платежів на користь іноземного кредитора. У такому разі умовні державні фінансові зобов'язання стають прямими.[1]

Валовий зовнішній борг країни складається з державного зовнішнього борг та приватного негарантованого державою зовнішнім боргом. Державний зовнішній борг включає в себе:

· позику на фінансування державного бюджету та погашення зовнішнього державного боргу;

· позики на підтримку національної валюти;

· позики на фінансування інвестиційних та інституціональних проектів;

· гарантію іноземним контрагентам щодо виконання контрактних зобов'язань у зв'язку з некомерційними ризиками; державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для кредитування проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом України.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Розмір боргу характеризує стан економіки й фінансів держави, ефективність функціонування ї...

Другие файлы:

Товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі країн ЄС
Фактори територіальної організації, товарна і географічна структура, закономірності та принципи розвитку зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу...

Лісові ресурси європейських країн
Сучасні регіональні відмінності в рівні забезпеченості лісовими ресурсами європейських країн. Їх вплив на формування галузей спеціалізації: зовнішні т...

Зовнішній борг України та механізм його обслуговування
Поняття та економічна сутність зовнішньої заборгованості, її показники, причини росту, суб'єкти та вплив на фінансовий стан країни. Аналіз сучасного с...

Міжнародні кредитні відносини
Поняття, форми та функції міжнародних фінансово-кредитних відносин; їх роль в світовій економіці. Залучення зовнішніх запозичень Україною з метою покр...

Удосконалення зовнішньої торгівлі України
Поняття, класифікація та основні форми зовнішньої торгівлі. Регулювання зовнішніх торгових відносин. Роль зовнішньої торгівлі для економічного розвитк...